Gebruiksvoorwaarden

<>Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen

Hoofdstuk 1: Algemeen

 

Artikel 1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder

1.1.    BPL: Bibliotheekservice Passend Lezen.

1.2.    Brondocument: de documenten die de basis zijn van de Publicaties en die door BPL (of haar toeleveranciers) worden omgezet in een andere leesvorm, zoals audio, braille en grootletter.

1.3.    Contributie: de jaarlijkse vergoeding die de Klant verschuldigd is aan BPL voor de Diensten.

1.4.    Diensten: de diensten die BPL aan de Klant levert. De Diensten bestaan uit het aanbieden, ter beschikking stellen en leveren van Publicaties.

1.5.    Digitale Publicatie: iedere Publicatie die in digitale vorm door BPL (al dan niet via toeleveranciers) wordt geleverd aan Klanten, zoals door streaming of als download via de Website, een applicatie of een ander digitaal platform van BPL.

1.6.    Eindklant: de natuurlijke persoon met een Leesbeperking die via een (Zorg)Instelling, School of Openbare Bibliotheek geoorloofd gebruik maakt van de Diensten.

1.7.    Fysieke Publicatie: iedere Publicatie die in fysieke vorm door BPL (al dan niet door toeleveranciers) geleverd wordt aan Klanten, zoals braillebanden, daisy cd’s.

1.8.    Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen.

1.9.    Jumboletterboeken: boeken gedrukt in een lettergrootte van 24, met een grotere regelafstand en beschikbaar voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar.

1.10.    Klant: de natuurlijke persoon met een Leesbeperking, de (Zorg) Instelling, School of de Openbare Bibliotheek die zich heeft ingeschreven bij BPL overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

1.11.    Klantencontact: de afdeling waar Klanten naar toe kunnen bellen of mailen voor bestellingen vanuit de collectie Publicaties en vragen kunnen stellen over de Diensten van BPL.

1.12.    Leesbeperking: een leesbeperking als bedoeld in artikel 1 ‘Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening’ die op 11 oktober 2018 van kracht is geworden.

1.13.    Maatwerk: het omzetten van een document van de Klant (zoals een bijsluiter, contract, gebruiksaanwijzing, brief, vergaderstuk of artikel) in een de door de Klant gewenste leesvorm.

1.14.    Ongeoorloofd: het (a) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van BPL of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk zijn jegens BPL, andere Klanten of derden.

1.15.    Openbare Bibliotheek: een bibliotheek als bedoelt in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

1.16.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en BPL op grond waarvan BPL de Diensten levert aan de Klant.

1.17.    Publicaties: de boeken, kranten en tijdschriften, hoorspelen, hoorcolleges, reliëfwerken en andere media die in aangepaste leesvormen door BPL (al dan niet via toeleveranciers) aan Klanten worden aangeboden, inclusief Maatwerk.

1.18.    Relatiemanager: diegene die de relatie onderhoudt met (Zorg) Instellingen, Scholen en Openbare Bibliotheken die direct in contact staan met de (potentiele) Eindklanten van BPL en een doorverwijsfunctie richting BPL.

1.19.    School: iedere onderwijsinstelling die onderwijs aanbiedt aan leerlingen of studenten met een Leesbeperking.

1.20.    Verbonden persoon: de natuurlijke persoon met een Leesbeperking van wie een (Zorg) Instelling de belangen behartigt of aan wie een (Zorg) Instelling diensten verleent, de natuurlijke persoon met een Leesbeperking die lid is van een Openbare Bibliotheek of de natuurlijke persoon met een Leesbeperking die onderwijs volgt bij een School.

1.21.    Voelboeken: boeken uitsluitend voor blinde en zeer slecht ziende kinderen van 2 tot 8 jaar. Alsmede voor hun blinde en/of slechtziende (groot)ouders met (klein)kinderen in die leeftijd. Al lezend en voelend kunnen jonge kinderen met deze stoffen boeken de wereld om zich heen op speelse wijze ontdekken.

1.22.    Website: de website www.passendlezen.nl.

1.23.   (Zorg) Instelling: iedere organisatie in Nederland die diensten verleent aan of de belangen behartigt van personen met een Leesbeperking met uitzondering van Openbare Bibliotheken en Scholen.

1.24  Passend Lezen via de Openbare Bibliotheek: De Dienst die Openbare Bibliotheken via het lokale abonnement  kunnen leveren aan personen met een Leesbeperking. Dit betreft uitsluitend een streamingdienst voor een deel van de collectie van Passend Lezen.

1.25 Elektronisch boek: een digitale versie van een boek, uitsluitend voor jeugdleden (tot en met 17 jaar) met een visuele beperking, alleen te lezen met de EasyReader app.

Artikel 2. Algemeen

2.1.    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van BPL en op alle Overeenkomsten. Hoofdstuk 1 van deze Gebruiksvoorwaarden geldt voor alle Klanten. Hoofdstuk 2 is alleen van toepassing op (Zorg) Instellingen, Scholen en Openbare Bibliotheken.

2.2.    BPL wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.

2.3.    Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen BPL en de Klant zijn overeengekomen.

2.4.    BPL kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt via diverse kanalen, zoals op de Website, in de nieuwbrief, het kwartaalmagazine of via de telefoon. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij de Klant binnen die 30 dagen redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de wijzigingen en de Overeenkomst binnen die periode opzegt.

2.5.    Alle aanbiedingen van BPL zijn vrijblijvend. Dit betekent dat BPL mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Klant de Diensten heeft geaccepteerd, of direct nadat de Klant de aanbieding heeft geaccepteerd.

2.6.    Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. BPL en de Klant zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

2.7.    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van aangepaste leesvormen via partners van BPL.

2.8.    De Diensten zijn alleen beschikbaar binnen Nederland. Buiten Nederland woonachtige Nederlandssprekende natuurlijke personen met een Leesbeperking kunnen na inschrijving wel gebruikmaken van Digitale Publicaties.

 

Artikel 3. Inschrijving en Overeenkomst

3.1.    Natuurlijke personen met een Leesbeperking, (Zorg) Instellingen en Scholen die in aanmerking komen op grond van artikel 16.1 en Openbare Bibliotheken kunnen zich bij BPL als Klant inschrijven door een ingevuld inschrijfformulier aan BPL toe te sturen, te bellen naar Klantencontact of door het inschrijfformulier op de Website in te vullen. Het formulier moet naar waarheid worden ingevuld en de als verplicht gemarkeerde onderdelen moeten volledig worden ingevuld. Indien een natuurlijke persoon in strijd met de waarheid verklaart een Leesbeperking te hebben, dan pleegt deze persoon valsheid in geschrifte.

3.2.    Personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of die onder curatele dan wel toezicht van een mentor zijn gesteld, kunnen alleen worden ingeschreven met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3.    BPL heeft het recht om een aanvraag voor een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren. BPL zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.4.    De Overeenkomst komt tot stand als BPL de Overeenkomst schriftelijk of digitaal bevestigt aan de Klant of wanneer met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen (bijvoorbeeld als de Klant toegang heeft tot de catalogus van de Digitale Publicaties om publicaties te bestellen), welke datum eerder is.

3.5.    Na inschrijving ontvangt de Klant van BPL inloggegevens om gebruik te kunnen maken van Digitale Publicaties. De Klant dient zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn of haar inloggegevens om eventueel misbruik te voorkomen. De Klant dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan BPL te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Klant verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn of haar inloggegevens.

3.6.    Wijzigingen in contactgegevens, NAW gegevens of andere persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan Klantencontact worden doorgegeven. Dit geldt ook voor wijzigingen van de Leesbeperking van de Klant en voor kennisgeving van het overlijden.

3.7.    BPL heeft het recht om te controleren of de Klant een Leesbeperking heeft. BPL kan de uitkomst van de controle aan de Klant voorleggen. Indien BPL in redelijkheid vaststelt dat de Klant geen Leesbeperking heeft, dan mag BPL de Overeenkomst beëindigen op grond van artikel 6.5 onder (iii) van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden.

3.8.    Onverminderd enig ander recht van BPL heeft BPL het recht binnen 4 weken na inschrijving de Overeenkomst te beëindigen als de Klant eerder gebruik heeft gemaakt van de Diensten en BPL de Overeenkomst eerder heeft beëindigd op grond van artikel 6.5 sub (iv), (v) of (vi) van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 4. Diensten

4.1.    BPL zal zich naar beste kunnen inspannen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst.

4.2.    Klanten kunnen op verschillende wijzen Publicaties bestellen bij BPL, waaronder via de Website, per e-mail, schriftelijk (in zwartdruk) en per telefoon.

4.3.    Digitale Publicaties worden door BPL (of haar toeleveranciers) geleverd door middel van streaming of beveiligde downloads. Niet alle Digitale Publicaties zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Klant moet zelf bepalen welke van de beschikbare media voor hem of haar passend zijn om de Publicaties te raadplegen. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk om de Digitale Publicaties op te slaan, maar het apparaat van de Klant moet wel met internet verbonden zijn om van streaming gebruik te maken.

4.4     Elektronische boeken worden geleverd via de EasyReader app. Deze app is van een externe partij. BPL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en stabiliteit van deze app. Eventuele kosten voor het gebruiken van deze app kunnen niet verhaald worden op BPL.

4.5.    Fysieke Publicaties worden door BPL per post aan de Klant verstuurd.

4.6.    Indien de door de Klant bestelde Publicatie beschikbaar is op het moment van bestelling door de Klant, dan zal BPL zich inspannen om deze binnen redelijke tijd na bestelling aan de Klant fysiek te leveren of digitaal beschikbaar te stellen. Is een Publicatie anders dan Maatwerk of een Voelboek niet beschikbaar op het moment van bestelling door de Klant, dan zal BPL de Publicatie fysiek leveren of digitaal beschikbaar stellen binnen redelijke termijn nadat het Brondocument is verschenen. Het staat BPL vrij om een verzoek af te wijzen.

4.7.    Is een Publicatie anders dan een Voelboek niet beschikbaar in de door de Klant gewenste aangepaste leesvorm (zoals braille, reliëfwerk), dan kan de Klant BPL schriftelijk (in zwartdruk) of per e-mail verzoeken om de Publicatie in de gewenste vorm te vervaardigen. Het staat BPL vrij om het verzoek toe of af te wijzen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, bericht BPL de Klant of en zo ja, wanneer de Publicatie in de door de Klant gewenste vorm wordt geleverd.

4.8.    De Klant kan BPL schriftelijk (in zwartdruk) of per e-mail om Maatwerk verzoeken. Het staat BPL vrij om het verzoek toe of af te wijzen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, bericht BPL de Klant of het Maatwerk wordt vervaardigd. Zo ja, dan bericht BPL de Klant binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek wanneer het Maatwerk wordt geleverd.

4.9.    De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek zoals beschreven in de artikelen 4.5 tot en met 4.8 is niet van toepassing op Voelboeken. De beschikbaarheid van Voelboeken beperkt zich tot hetgeen door BPL wordt aangeboden.

4.10.  BPL staat niet in voor de inhoud, de integriteit, de kwaliteit, de werking of de rechtmatigheid van de Publicaties, de Brondocumenten of de media waarop of via welke de Publicaties worden geleverd (inclusief downloads en de Website). BPL garandeert niet dat de Publicaties steeds een volledige en juiste weergave vormen van de Brondocumenten (zoals kranten en tijdschriften). BPL is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt of zou kunnen lijden door (i) het gebruik van de Publicaties of de media waarop deze worden geleverd, (ii) het niet of niet-tijdig leveren of beschikbaar stellen van Publicaties, of (iii) het ontstaan van technische storingen of dataverlies. BPL zal alles doen wat redelijkerwijs nodig is om klantgerichte kwaliteit te leveren.

4.11.  BPL mag redelijke wijzigingen in de Diensten aanbrengen. Materiële wijzigingen zullen tevoren door BPL aan de Klant bekend worden gemaakt via gangbare communicatiekanalen (zoals de Website en (e)mailingen). Indien een dergelijke wijziging wezenlijk nadelige gevolgen heeft voor de Klant, dan zal de Klant BPL daarover zo spoedig mogelijk informeren. BPL zal de bezwaren van de Klant zorgvuldig afwegen tegen de belangen die met de betreffende wijziging(en) zijn gemoeid. Indien de Klant bezwaar blijft houden tegen de wijzigingen, dan kan de Klant de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van 30 dagen.

 

Artikel 5. Voorwaarden voor de Diensten

5.1.    Alle Publicaties die door BPL aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van BPL of haar toeleverancier(s).

5.2.    De Klant mag de Publicaties alleen in overeenstemming met de Overeenkomst en niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Klant zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van BPL in acht nemen.

5.3.    De Klant is verplicht om Publicaties op zorgvuldige wijze te gebruiken en in dezelfde staat te retourneren als waarin deze verkregen zijn. De Klant moet beschadiging of verlies van Publicaties direct melden en is aansprakelijk voor de schade die BPL daardoor lijdt, waaronder vervanging van de Publicatie.

5.4.    De Klant is verantwoordelijk voor het binnen de geldende leentermijn terugbezorgen van de geleende Publicatie. Indien Publicaties per post worden geretourneerd, dienen deze in dezelfde enveloppe te worden verzonden.

5.5.    Artikelen 5.3, 5.4 en 5.7 zijn niet van toepassing op het gebruik van Jumboletterboeken en Fysieke Publicaties in braille. Zowel Jumboletterboeken als Fysieke Publicaties in braille hoeven niet retour gestuurd te worden door de Klant.

5.6.    De vastgestelde uitleentermijnen voor en aantallen van Publicaties en/of Diensten voor betalende Klanten of (Zorg) Instellingen, Scholen, Openbare Bibliotheken en voor Klanten tot en met 17 jaar staan vermeld op de Website.

5.7.    Als een Publicatie niet binnen de geldende leentermijn wordt ingeleverd of verlengd, dan ontvangt de Klant een herinnering. Retourneert de Klant de Publicatie niet binnen twee weken na verzending van de herinnering, dan ontvangt de Klant een aanmaning om de Publicatie alsnog binnen twee weken in te leveren. Levert de Klant de Publicatie niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn in, dan heeft BPL, onverminderd enig ander recht op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden het recht om de Diensten op te schorten totdat de Publicaties zijn ingeleverd. 

5.8.    Levert de Klant een Voelboek niet in binnen 4 weken na dagtekening van de in artikel 5.7 bedoelde aanmaning, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant een boete verschuldigd voor iedere dag dat de Voelboek niet wordt ingeleverd. BPL mag, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst (verder) opschorten of per direct beëindigen (overeenkomstig artikel 6.5 onder (iv) Gebruiksvoorwaarden). In afwijking van art. 6:92 BW staat het BPL vrij om naast de boete, volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de vervangingswaarde (maximaal € 250,-) van de Voelboek en wordt het recht van BPL op nakoming of (gedeeltelijke) ontbinding onverlet gelaten

 

Artikel 6. Duur en beëindiging Overeenkomst

6.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Onverminderd artikel 6.2 en 6.3 van deze Gebruiksvoorwaarden en enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, kan de Overeenkomst door partijen alleen tegen het einde van het eerste contributiejaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegperiode van een maand. Na afloop van het eerste jaar wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd en kan de Overeenkomst door beide partijen op ieder moment met inachtneming van een opzegperiode van een maand worden opgezegd.

6.2.    De Klant dient schriftelijk, telefonisch of per e-mail op te zeggen bij BPL.

6.3.    Indien de Klant niet langer een Leesbeperking heeft, is deze verplicht om de Overeenkomst per direct op te zeggen.

6.4.    De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Klant overlijdt.

6.5.    Onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, heeft BPL het recht om deze Overeenkomst kosteloos per direct te beëindigen als (i) de Klant een natuurlijke persoon is, twee jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten en niet reageert op een herinneringsmail van BPL; (ii) de Klant een natuurlijke persoon is en aan BPL aangeeft niet langer een Leesbeperking te hebben of de verklaring intrekt; (iii) de Klant een natuurlijke persoon is en BPL na controle in redelijkheid vaststelt dat de Klant niet langer een Leesbeperking heeft; (iv) de Klant Publicaties niet inlevert binnen de in de aanmaning gestelde termijn zoals bedoeld in artikel 5.6 van deze Gebruiksvoorwaarden; (v) de Klant de verschuldigde Contributie niet betaalt binnen de in de aanmaning gestelde termijn zoals bedoeld in artikel 7.7 van deze Gebruiksvoorwaarden; of (vi) de Klant in strijd handelt met artikel 8.3, 8.4 of 20.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6.6.    Beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze Gebruiksvoorwaarden ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder de verplichting tot het retourneren van geleende Publicaties en het betalen van verschuldigde Contributie.

 

Artikel 7. Contributie en betalingen

7.1.    De Klant is voor de Diensten jaarlijks vooraf Contributie verschuldigd overeenkomstig de prijzen zoals vermeld op de Website op het moment van inschrijving door de Klant.

7.2.    De prijzen op de Website zijn inclusief btw.

7.3.    De Klant kan gedurende de 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, de Overeenkomst kosteloos herroepen.

7.4.    BPL behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Diensten ieder moment te wijzigen. BPL zal de Klant daarover via de Website 30 dagen tevoren informeren. Een prijswijziging wordt van kracht bij de eerstvolgende verlenging van de Overeenkomst na de datum van de prijswijziging. Een Klant mag de Overeenkomst kosteloos opzeggen totdat de prijswijziging in werking treedt.

7.5.    De Klant dient een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen overeenkomstig de op de Website geboden betaalwijzen. Als de Klant kiest voor betaling via automatische incasso, dan is de Klant verplicht om BPL (of een van haar toeleveranciers) te machtigen voor deze incasso's.

7.6.    Facturering vindt voor het eerst plaats twee weken nadat BPL de inschrijving van de Klant heeft ontvangen. Daarna vindt facturering plaats een maand voor jaarlijkse verlenging van de Overeenkomst.

7.7.    De Klant ontvangt een aanmaning, schriftelijk of per e-mail, indien (i) bij betaling via automatische incasso: als de te incasseren Contributie niet binnen 5 dagen na automatische incasso is afgeschreven; of (ii) bij andere vormen van betaling: bij overschrijding van de betalingstermijn. Indien BPL binnen 35 dagen na de aanmaning geen betaling heeft ontvangen is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag. Daarnaast mag BPL, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst opschorten of per direct beëindigen overeenkomstig artikel 6.6 sub (vi) van deze Gebruiksvoorwaarden en overgaan tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van de Klant.

7.8.    Als de Klant Contributie heeft betaald voor een periode nadat de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 onder (i) of (ii) of 7.4 van deze Gebruiksvoorwaarden door één van beide partijen of van rechtswege is beëindigd, dan wordt het bedrag voor die periode, na een verzoek van de Klant, aan de Klant gerestitueerd. De Klant heeft geen recht op restitutie als BPL de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 6.5 onder (v) - (vi) van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.9.    Om de Diensten verder te kunnen verbeteren en een beter aanbod aan Publicaties te bieden dan met de jaarlijkse contributie en subsidie mogelijk is, wordt de Klant jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom en technische maatregelen

8.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten op de Publicaties en de Brondocumenten met uitzondering van de Brondocumenten voor Maatwerk berusten bij BPL en/of haar licentiegever(s) en/of haar toeleverancier(s). De Klant krijgt slechts een tijdelijk (voor de duur van de Overeenkomst), niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Publicaties. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen de Publicaties alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

8.2.    Alle intellectuele eigendomsrechten op de Brondocumenten voor Maatwerk berusten bij de Klant of zijn of haar licentiegever(s). BPL mag de Brondocumenten gebruiken om Maatwerk voor de Klant te vervaardigen en de Klant staat ervoor in dat het BPL is toegestaan om het Maatwerk te vervaardigen op basis van de Brondocumenten en vrijwaart BPL voor eventuele aanspraken van derden.

8.3.    De Klant mag de Publicaties niet kopiëren, veranderen, uitlenen, of op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 8.1 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

8.4.    BPL, haar licentiegever(s) of haar toeleverancier(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd aan een Digitale Publicatie of kunnen (tijdelijke) beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Publicaties kunnen worden geraadpleegd. De Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

8.5.    Indien de Klant in strijd handelt met artikel 8.3 of 8.4 van deze Gebruiksvoorwaarden, mag BPL, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot Digitale Publicaties onmiddellijk blokkeren, geblokkeerd houden en de Overeenkomst met de Klant per direct beëindigen overeenkomstig artikel 6.5 van deze Gebruiksvoorwaarden en de geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Klant te verhalen.

 

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1.    BPL zet zich naar beste vermogen in voor een kwalitatief goede, tijdige en passende dienstverlening en zal zich evenzeer inzetten voor het oplossen van een door een Klant gemelde klacht.

9.2.    Klachten ter verbetering van de Diensten kunnen telefonisch, maar bij voorkeur schriftelijk (zwartdruk) of per e-mail worden gericht aan BPL via klanten@passendlezen.nl.

9.3.    In de Klachtenregeling van BPL is de procedure rond meldingen en klachten opgenomen. Klik hier voor de Klachtenregeling.

 

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

10.1.    In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt BPL persoonsgegevens van Klanten die natuurlijke personen zijn. BPL heeft haar privacy beleid nader uitgewerkt in een privacyverklaring die beschikbaar is op de Website.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1.    Indien BPL door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.

11.2.    Onder overmacht wordt mede verstaan stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de BPL-systemen, tekortkomingen van door BPL ingeschakelde derden of toeleveranciers, vertragingen in postbezorging, stakingen en bedrijfssluitingen.

11.3.    In geval van overmacht vervalt de verplichting van BPL tot nakoming van de Overeenkomst en BPL is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.4.    Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben BPL en de Klant beiden het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden per direct, mits de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.    Indien de Klant niet of niet volledig gebruik heeft kunnen maken van de Diensten als een gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BPL, dan zal BPL de Klant indien redelijkerwijs mogelijk in de gelegenheid stellen de Publicatie (nogmaals) te bestellen.

12.2.    Enige aansprakelijkheid van BPL of haar toeleveranciers voor schade of kosten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door het de Klant verschuldigde Contributie.

12.3.    De aansprakelijkheid van BPL voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van BPL verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4.    De in artikelen 12.2 en 12.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BPL.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1.    Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2.    De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

 

Artikel 14. Contact

14.1.    BPL is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294673 en kantoorhoudend op de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL te Den Haag. 

14.2.    Voor vragen over de collectie Publicaties, de Diensten, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met BPL via klanten@passendlezen.nl.  

 

Hoofdstuk 2: Aanvullende voorwaarden Instellingen, Scholen en Openbare Bibliotheken

 

Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1.    De bepalingen in dit hoofdstuk 2 zijn enkel van toepassing op (Zorg) Instellingen, Scholen en Openbare Bibliotheken en gelden in aanvulling op hoofdstuk 1 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 16. Inschrijving

16.1.    Een (Zorg) Instelling komt in aanmerking voor inschrijving voor de Diensten van BPL overeenkomstig artikel 3 indien de (Zorg) Instelling aannemelijk kan maken dat (i) de (Zorg) Instelling de belangen behartigt van of diensten verleent aan personen met een Leesbeperking en (ii) zij de Diensten van BPL op niet-commerciële wijze beschikbaar wil stellen aan deze personen. BPL heeft het recht om dit te controleren. Indien BPL in redelijkheid vaststelt dat de (Zorg) Instelling geen diensten verleent aan of belangen behartigt van personen met een Leesbeperking of dat de (Zorg) Instelling de Diensten van BPL op commerciële wijze beschikbaar stelt, dan mag BPL de Overeenkomst beëindigen op grond van artikel 21 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden. Bij inschrijving moet de (Zorg) Instelling verklaren dat de aan de (Zorg) Instelling Verbonden Personen zijn aangewezen zijn op de Diensten van BPL. 

16.2.    Een School komt in aanmerking voor inschrijving voor de Diensten van BPL overeenkomstig artikel 3 indien zij aannemelijk kan maken dat (i) de School onderwijs geeft aan studenten of leerlingen met een Leesbeperking en (ii) zij de Diensten van BPL op niet-commerciële wijze beschikbaar wil stellen aan deze personen. BPL heeft het recht om dit te controleren. Indien BPL in redelijkheid vaststelt dat de School geen onderwijs geeft aan studenten of leerlingen met een Leesbeperking, of dat de School de Diensten van BPL op commerciële wijze beschikbaar stelt, dan mag BPL de Overeenkomst beëindigen op grond van artikel 6.5 onder (iii) van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden. Bij inschrijving moet de School verklaren dat de aan de School Verbonden Personen zijn aangewezen zijn op de Diensten van BPL. 

16.3.    Iedere (Zorg) Instelling of School die beschikt over een toereikende volmacht van een Verbonden Persoon, mag deze Verbonden Persoon overeenkomstig artikel 3 inschrijven als Klant voor de Diensten van BPL. Als BPL de Overeenkomst schriftelijk of digitaal bevestigt aan de Verbonden Persoon of wanneer met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen, komt overeenkomstig artikel 3.4 een Overeenkomst tot stand tussen BPL en de Verbonden Persoon en wordt deze Klant van BPL. Op het gebruik van de Diensten door de hiervoor bedoelde Klant is alleen hoofdstuk 1 (en niet dit hoofdstuk 2) van toepassing.  Wijzigingen in adres- of persoonsgegevens van de Klant moeten zo spoedig mogelijk door de (Zorg) Instelling of School overeenkomstig artikel 3.6 aan Klantencontact worden doorgegeven. 

16.4.    Aan de Openbare Bibliotheek Verbonden Personen met een actief lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek kunnen zich via de website van de Openbare Bibliotheek inschrijven als Eindklant om via de Openbare Bibliotheek overeenkomstig artikel 18 gebruik te maken van de daarvoor door BPL geselecteerde Diensten. Eindigt het lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek van de Eindklant, dan mag de Eindklant niet langer gebruikmaken van de Diensten van BPL. Het lid kan zich overeenkomstig artikel 3.1 zelf als Klant inschrijven voor de Diensten van BPL.

 

Artikel 17. Contributie

17.1.    Iedere (Zorg) Instelling en School is verplicht om Contributie te betalen overeenkomstig artikel 7. Nevenvestigingen, filialen en andere vestigingen die binnen dezelfde rechtspersoon vallen, mogen kosteloos gebruikmaken van de Diensten van BPL in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. De (Zorg) Instelling zal toezien op de naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door deze nevenvestigingen, filialen en andere vestigingen en staat in voor de nakoming daarvan. 

17.2.    Openbare Bibliotheken zijn geen Contributie verschuldigd aan BPL voor de Diensten. Artikel 7 is niet van toepassing op Openbare Bibliotheken.

 

Artikel 18. Gebruik Diensten door Eindklanten

18.1.    Iedere (Zorg) Instelling mag alle Publicaties die zij op grond van artikel 5 heeft besteld bij BPL, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden op niet-commerciële wijze beschikbaar stellen aan haar Eindklanten.

18.2.    Eindklanten van Openbare Bibliotheken mogen enkel gebruikmaken van die Digitale Publicaties die BPL specifiek voor Eindklanten van Openbare Bibliotheken beschikbaar stelt in de Passend Lezen-app. De Openbare Bibliotheek mag Fysieke Publicaties enkel beschikbaar stellen aan Eindklanten overeenkomstig artikel 19.

18.3.    De Openbare Bibliotheek ziet erop toe dat de Publicaties alleen worden gebruikt door Eindklanten. De Openbare Bibliotheek moet in haar uitleensystemen onderscheid maken tussen leden met een Leesbeperking (Eindklanten) en andere leden.

18.4.    Onverminderd artikel 22, zal iedere (Zorg) Instelling, Openbare Bibliotheek en School toezien op de naleving van de relevante bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door Eindklanten en instaan voor de nakoming daarvan.

 

Artikel 19. Aanvullende bepalingen Openbare Bibliotheken en Scholen

19.1.    De Openbare Bibliotheek zal zich inspannen de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Diensten te waarborgen en te bevorderen.

19.2.    De Openbare Bibliotheek kan Digitale Publicaties in de bibliotheek demonstreren aan Eindklanten of deze Eindklanten via de online catalogus van de Openbare Bibliotheek met deze Publicaties laten kennismaken. BPL zal ervoor zorgen dat Eindklanten bij raadpleging van de Digitale Publicaties via de online catalogus geïnformeerd worden op welke wijze en onder welke voorwaarden zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de Diensten van BPL.

19.3.    De Openbare Bibliotheek en de School mogen overeenkomstig artikel 5 Fysieke Publicaties bestellen BPL om deze te demonstreren aan Eindklanten. De Openbare Bibliotheek zal zorgdragen voor de aanwezigheid van voldoende grootletterboeken en een op de collectie Publicaties van BPL gebaseerde passende gedrukte collectie voor dyslectische leden, zodat het lokaal en landelijk aanbod elkaar kunnen versterken. De Openbare Bibliotheek en de School mogen de Publicaties die zij op grond van artikel 5 hebben besteld bij BPL enkel gebruiken voor demonstraties en deze niet beschikbaar stellen aan haar Eindklanten.

 

Artikel 20. Intellectueel eigendom

20.1.    In afwijking van artikel 8.1 mag iedere (Zorg) Instelling de Publicaties niet alleen raadplegen en gebruiken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar ook voor zover nodig om de Publicaties overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden op niet-commerciële wijze beschikbaar te stellen aan zijn of haar Eindklanten.

20.2.    In afwijking van artikel 8.1 mag iedere Openbare Bibliotheek en School de Publicaties niet alleen raadplegen en gebruiken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar ook voor zover nodig om de Publicaties overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden te demonsteren aan haar Eindklanten. 

20.3.    Eindklanten mogen de Publicaties waartoe zij overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden geoorloofd toegang toe hebben enkel raadplegen en gebruiken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Eindklanten mogen de Publicaties niet kopiëren, veranderen, uitlenen, of op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het hiervoor bedoelde recht te buiten gaan.

 

Artikel 21. Aanvullende beëindiging Instellingen en Scholen

21.1.    Onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 6.5, heeft BPL het recht om de Overeenkomst met een (Zorg) Instelling of School kosteloos per direct te beëindigen als de (Zorg) Instelling of School (i) een jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten, (ii) verklaart dat zijn of haar Eindklanten niet langer een Leesbeperking hebben of hun verklaringen Leesbeperking intrekken, of (iii) voor (Zorg) Instellingen: BPL na controle in redelijkheid vaststelt dat de (Zorg) Instelling niet langer personen met een Leesbeperking bijstaat en er dus geen Eindklanten met een Leesbeperking meer zijn of BPL in redelijkheid vaststelt dat de (Zorg) Instelling de Diensten op commerciële wijze beschikbaar stelt aan Eindklanten; (iv) voor Scholen: BPL na controle in redelijkheid vaststelt dat de School niet langer leerlingen of studenten met een Leesbeperking onderwijst en er dus geen Eindklanten met een Leesbeperking meer zijn of BPL in redelijkheid vaststelt dat de School de Diensten op commerciële wijze beschikbaar stelt aan Eindklanten.

 

Artikel 22. Misbruik

22.1.    Iedere (Zorg) Instelling, Openbare Bibliotheek en School staat in voor het gebruik van de Publicaties door zijn of haar Eindklanten en personen die handelen in dienst van de (Zorg) Instelling, School of Openbare Bibliotheek in overeenstemming met de relevante bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. De (Zorg) Instelling, School en Openbare Bibliotheek zullen zich naar beste vermogen inspannen om Ongeoorloofd gebruik van Publicaties door deze personen te voorkomen en waar nodig te beëindigen. Onder Ongeoorloofd gebruik wordt ook verstaan het gebruik van Publicaties door personen zonder Leesbeperking, het kopiëren en/of verspreiden van originelen en/of kopieën. De (Zorg) Instelling, School en Openbare Bibliotheek informeren BPL onverwijld ingeval deze Ongeoorloofd gebruik vermoedt of constateert.

22.2.    Een (Zorg) Instelling, School of Openbare Bibliotheek die Ongeoorloofd gebruik van materialen van BPL constateert of vermoedt doet al het mogelijke dit te beëindigen en stelt Klantencontact onverwijld hiervan op de hoogte.

 

Artikel 23. Contact

23.1.    In afwijking van artikel 14 is het aanspreekpunt van BPL voor Openbare Bibliotheken, Scholen en (Zorg) Instellingen de Relatiemanager via relatiemanager@passendlezen.nl.

23.2.    Iedere (Zorg) Instelling, School en Openbare Bibliotheek wijst een vast contactpersoon aan die gemachtigd is om namens hen afspraken te maken met BPL. Indien de (Zorg) Instelling, School of Openbare Bibliotheek een nieuw contactpersoon aanwijst, wordt daarvan onverwijld mededeling gedaan aan de Relatiemanager.

Vastgesteld door de directeur-bestuurder op 25 oktober 2023.

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen zullen van tijd tot tijd worden aangevuld en waar nodig aangepast.

Op deze website is steeds de nieuwste versie beschikbaar. Op verzoek van een klant wordt een exemplaar van de Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen in de gewenste passende leesvorm verstrekt.