Privacyverklaring

<>Privacyverklaring

Privacyverklaring Passend Lezen

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2018 en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Indien we de verklaring aanpassen dan stellen we je hiervan vooraf op passende wijze op de hoogte. Bijvoorbeeld door de herziene versie van deze verklaring op de homepage van onze website te plaatsen of je hierover per e-mail of per post te informeren.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken in het kader van het leveren van diensten van Bibliotheekservice Passend Lezen, het beheer van onze ledenadministratie[, het vervullen van vacatures] en de overige diensten die via de website worden aangeboden.

2. Wie zijn verantwoordelijk voor je gegevens?

2.1. Onder de regie van de Koninklijke Bibliotheek (‘KB’) verzorgt Stichting Bibliotheekservice Passend Lezen (‘BPL’) een bibliotheekvoorziening waarbij boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een leesbeperking door deze om te zetten in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen). Doel van de bibliotheekservice Passend Lezen is mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van deze groep te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen en hun positie in de samenleving te verbeteren.

2.2. BPL en de KB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor je persoonsgegevens die we in het kader van de voorzieningAangepast Lezen verwerken. We hebben in een onderlinge regeling onze respectieve verantwoordelijkheden voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving voor de verwerking van je persoonsgegevens bepaald. Nu de voorziening Aangepast Lezen in de praktijk voornamelijk wordt verzorgd door BPL, hebben we kort gezegd afgesproken dat BPL feitelijk uitvoering geeft aan de naleving van de toepasselijke privacywetgeving en je eerste aanspreekpunt zal zijn. Als je dus een beroep wilt doen op je rechten, zoals je recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid of intrekking van je toestemming, of bij vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je conform paragraaf 'Je rechten' (zie hieronder) te allen tijde contact opnemen met BPL. De KB helpt BPL waar nodig om te waarborgen dat je je rechten tegenover BPL en de KB kunt uitoefenen en dat je vragen en klachten worden afgehandeld.

2.3. BPL is gevestigd in Den Haag op het adres Zuid-Hollandlaan 7. Het KvK-nummer van BPL is 27294673. De KB is gevestigd in Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer is 27377634. Zie paragraaf ‘Contact’ voor meer contactinformatie van BPL en de KB.

3. Welke gegevens verwerken we voor welke doeleinden?

3.1. Categorieën en doeleinden: In het kader van onze activiteiten verwerken we verschillende categorieën persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens voor (a) je inschrijving, (b) het beheer van je lidmaatschap, (c) het verzorgen van onze diensten, (d) het communiceren over de diensten, (e) het beantwoorden van vragen en klachten, (f) klantenonderzoek, (g) onderzoek om onze diensten te verbeteren (h) het tegengaan van schendingen van auteursrecht, [(i) het vervullen van vacatures] en (j) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(a) Je inschrijving
Wanneer je lid wordt van BPL, verwerken we de volgende gegevens om je in te kunnen schrijven: je voorna(a)men en achternaam, contactgegevens, geboortedatum en geslacht, de leesbeperking die staat opgenomen in de wet en lidmaatschap rechtvaardigt (blindheid, slechtziendheid, dyslectie, etc.) en (indien van toepassing) toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen deze gegevens ook gebruiken voor onze controles om steekproefsgewijs vast te stellen of je in aanmerking komt voor een lidmaatschap van BPL. Indien je lidmaatschap wordt geweigerd dan verwerken we bovendien gegevens betreffende de afwijzing, zoals datum afwijzing en reden.

(b) Beheer van je lidmaatschap
Voor het beheer van je lidmaatschap kennen we je een lidmaatschapsnummer toe en verwerken we, indien van toepassing, je betalingsgegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer, bank, en eventuele reden van de incassomachtiging. 

(c) Verzorgen van onze diensten
We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verzorgen. Voor het verzorgen van onze gesproken boeken, kranten en tijdschriften maken we onder meer gebruik van streaming. Daar houdt de daisylezerapp middels je boekenplank bij waar je bent gebleven in een titel, je leespositie. In het uitleensysteem houden we daarnaast bij wat je hebt gelezen (leenhistorie). Wanneer het gaat om het lenen van fysieke producten, dan verwerken we bijvoorbeeld je naam- en adresgegevens om je producten af te leveren en de voorkeur voor de correspondentievorm. Tot slot verwerken we ook gegevens zoals reviews die je geeft om anderen te kunnen informeren.

(d) Communiceren over de diensten
We gebruiken je gegevens om met je te communiceren over onze diensten. Zo informeren we je wanneer je lidmaatschap wordt verlengd of sturen we je een bevestiging van je inschrijving. Tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt, kunnen we je gegevens ook gebruiken voor het periodiek versturen van informatie over onze diensten, zoals nieuwsbrieven en ons kwartaalmagazine ‘Tussen de Regels’. Je kunt je hiervoor op ieder moment afmelden door een e-mail aan ons te sturen, door in te loggen op de website of door telefonisch contact met ons op te nemen (zie ‘Contact’ hierna).  Verder houden we op geaggregeerd niveau bij hoeveel van onze leden onze emails openen of op een link in die e-mails klikken.
Als je ons belt, legt onze klantenservice je vragen of klachten vast in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden of om je keuzes te registreren.

(e) Beantwoorden van vragen en klachten
Indien je vragen aan ons stelt of een klacht hebt, verwerken we de gegevens die we hiervoor nodig hebben. Zo verwerken we bijvoorbeeld je naam en contactgegevens, het onderwerp en aard van je vraag en houden we de doorlooptijd van klachten en vragen bij. Daarnaast verwerken we (persoons)gegevens in het kader van de afhandeling van je vraag of klacht.

(f) Klantenonderzoek
We doen regelmatig klantenonderzoeken om onze diensten te evalueren en te verbeteren. We  kunnen je per post, telefoon of e-mail benaderen met een verzoek om deelname aan een dergelijk onderzoek, tenzij je hiertegen bezwaar hebt gemaakt. Bezwaar maken kan bij aanmelding, met een e-mail, inloggen op de website of door telefonisch contact met ons op te nemen (zie ‘Contact’ hierna). In het verzoek om deelname geven we uitleg over het onderzoek en beschrijven we welke persoonsgegevens we voor het onderzoek gebruiken. We verwerken je persoonsgegevens voor deze onderzoeken alleen met jouw toestemming. 

(g) Onderzoek om diensten te verbeteren
Als je daarmee instemt, kunnen we jouw gegevens ook gebruiken om de voorziening Aangepast Lezen (activiteiten van BPL, Dedicon en CBB) te evalueren en te verbeteren. We treffen de nodige waarborgen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt. Zo gebruiken we alleen geaggregeerde gegevens (oftewel gegevens die niet redelijkerwijs tot je te herleiden zijn, zoals geboortejaar, geslacht, de vier cijfers van de postcode, het type leesbeperking en de leenhistorie) voor evaluatie en analyse en slaan we deze geaggregeerde gegevens op in een afzonderlijke database. Tot deze database hebben alleen geautoriseerde onderzoekers van BPL en onze dienstverleners toegang (zie ‘Welke derden hebben toegang tot je gegevens’ hieronder). BPL kan je persoonsgegevens ook na afloop van je lidmaatschap voor deze doeleinden maximaal twee jaar blijven gebruiken, tenzij je je toestemming hiervoor intrekt.

(h) Tegengaan schendingen auteursrecht
Om schendingen van het auteursrecht tegen te gaan nemen BPL en KB maatregelen om de door ons aangeboden werken te beschermen. Zo wordt aan ieder bestand een watermerk toegevoegd. Bij een geconstateerde inbreuk kunnen we je klantnummer afleiden uit dit watermerk.

(i) Vervullen van vacatures
Wanneer we op zoek zijn naar nieuwe collega’s en op onze website ‘www.passendlezen.nl’ vacatures plaatsen, dan verwerken we ook de gegevens die je in dat kader met ons deelt, zoals je motivatiebrief en je CV. Hier kun je de Privacyverklaring voor sollicitanten van Bibliotheekservice Passend Lezen vinden.

(j) Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verzamelen, bewaren en gebruiken de onder (a) tot en met (h) beschreven gegevens ook voor het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

3.2. Bijzondere gegevens. Bepaalde categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, zoals je leesbeperking worden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gezien als ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’. We vewerken deze gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechtmatige grondslag. We verwerken je gegevens enkel op grond van je toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang. 

3.3. Je kunt op elk moment je toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen die worden gegeven bij de verwerking waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Je kunt je toestemming ook altijd intrekken door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen (zie ‘Contact’ hieronder). Indien je weigert die persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting (zoals je adresgegevens, je geboortedatum of je leesbeperking), kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die je bij ons hebt aangevraagd. 

3.4. Cookies en vergelijkbare technologieën. Als je onze website en/of de daisylezerapp gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of in de daisylezerapp. Dit privacybeleid en ons cookiebeleid zijn niet van toepassing op websites of mobiele apps van derden die u gebruikt om van onze diensten gebruik te maken. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan hun privacybeleid  en cookiebeleid (indien beschikbaar). 

4. Hoe komen we aan je gegevens?

4.1. We verzamelen de gegevens die we van je verwerken (i) doordat je ze zelf aan ons verstrekt, (ii) en (ii) via je gebruik van onze websites en diensten. Lees meer over hoe we aan je gegevens komen:

i. Doordat je ze zelf aan ons verstrekt
De meeste gegevens die we van je verwerken hebben we direct van je ontvangen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als lid van Passend Lezen of wanneer je besluit om mee te doen aan een onderzoek.

ii. Via je gebruik van onze websites en diensten
Als je gebruik maakt van onze diensten registreren we ook automatisch gegevens van je, zoals je leenhistorie.

5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

5.1. We kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan of delen met derden ter ondersteuning van onze bedrijfsfuncties of voor onderzoeksdoeleinden. Zo werken we nauw samen met Dedicon en CBB voor het verwerken van je aanvragenen productverbetering. Deze partijen dragen ook zorg voor de productie, reproductie, distributie en opslag van het aangepaste materiaal. Bovendien worden gezamenlijk onderzoeken en (innovatieve) projecten uitgevoerd. 

5.2. Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen we je persoonsgegevens ook met toezichthouders en opsporingsinstanties of de belastingdienst.

5.3. Onze serviceproviders en partners kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte Indien nodig zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om te waarborgen dat de voorschriften op het gebied van de internationale doorgifte van persoonsgegevens worden nageleefd

5.4. Websites van derden. Onze website bevat links naar websites van derden. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op voorzieningen of websites van derden. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met je persoonsgegevens omgaan hun privacybeleid (indien beschikbaar). 

6. Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we deze?

6.1. Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

6.2. We bewaren je persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van je lidmaatschap of zoveel langer als nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om geschillen op te lossen. 

7. Je rechten

7.1. Op grond van toepasselijke wetgeving kun je het recht hebben je persoonsgegevens in te zien, BPL te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking. Als je toestemming hebt gegeven tot het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om deze toestemming in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben je persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van je rechten kun je gebruik maken van de modelbrieven op deze pagina. Voor de uitoefening van je rechten kun je ook altijd contact met ons opnemen (zie ‘Contact’ hieronder). We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te controleren.

7.2. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kun je altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’) van BPL, fg@passendlezen.nl of schriftelijk t.a.v. de Functionaris gegevensbescherming via  postbusnummer 84010, 2508 AA Den Haag. De FG van de KB zal de FG van BPL waar nodig ondersteunen om te waarborgen dat je je rechten tegenover BPL en de KB kunt uitoefenen en dat je vragen en klachten worden afgehandeld. Meer informatie over de FG van de KB tref je aan op de website van de KB. Bij onopgeloste problemen heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact

8.1 Wij nemen je privacy serieus. Als je specifieke vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring dan kun je het beste contact opnemen door een e-mail te sturen naar klanten@passendlezen.nl of door ons te bellen op 070-33 81 500.