Gebruiksvoorwaarden

<>Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • BPL: Bibliotheekservice Passend Lezen.
 • Brondocument: de documenten die de basis zijn van de Publicaties en die door BPL (of haar toeleveranciers) worden omgezet in een andere leesvorm.
 • Contributie: de jaarlijkse vergoeding die de Klant verschuldigd is aan BPL voor de Diensten.
 • Diensten: de diensten die BPL aan de Klant levert. De Diensten bestaan uit het aanbieden, ter beschikking stellen en leveren van Publicaties.
 • Digitale Publicatie: iedere Publicatie die in digitale vorm door BPL (al dan niet via toeleveranciers) wordt geleverd aan Klanten, zoals door streaming of als download via de Website, een applicatie of een ander digitaal platform van BPL.
 • Eindklant: De natuurlijke persoon met een Leesbeperking die via een Instelling geoorloofd gebruik maakt van de Diensten.
 • Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Instelling: iedere organisatie in Nederland die diensten verleent aan of de belangen behartigt van personen met een Leesbeperking.
 • Klant: de natuurlijke persoon met een Leesbeperking of de Instelling die zich heeft ingeschreven bij BPL overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Leesbeperking: een leesbeperking, zoals blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere leesbeperking als bedoeld in artikel 15 i Auteurswet, artikel 9 onder c Wsob en artikel 3 WIPO Marrakesh Verdrag.
 • Maatwerk: het omzetten van een document van de Klant (zoals een bijsluiter, contract, gebruiksaanwijzing, brief, vergaderstuk of artikel) in een de door de Klant gewenste leesvorm.
 • Ongeoorloofd: (i) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van BPL of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk zijn jegens BPL, andere Klanten of derden.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en BPL op grond waarvan BPL de Diensten levert aan de Klant.
 • Publicaties: de boeken, kranten, tijdschriften en andere media die in aangepaste leesvormen door BPL (al dan niet via toeleveranciers) aan Klanten worden aangeboden, inclusief Maatwerk.
 • Website: de website http://www.passendlezen.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1.    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van BPL en op alle Overeenkomsten.

2.2.    BPL wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.

2.3.    Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen BPL en de Klant zijn overeengekomen.

2.4.    BPL kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de Website. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij de Klant binnen die 30 dagen redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de wijzigingen en de Overeenkomst binnen die periode opzegt.

2.5.    Alle aanbiedingen van BPL zijn vrijblijvend. Dit betekent dat BPL mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Klant de Diensten heeft geaccepteerd, of direct nadat de Klant de aanbieding heeft geaccepteerd.

2.6.    Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. BPL en de Klant zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

2.7.    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van aangepaste leesvormen via partners van BPL, zoals Audiolezen via de Koninklijke Bibliotheek.

2.8.    De Diensten zijn alleen beschikbaar binnen Nederland. Buiten Nederland woonachtige Nederlandssprekende natuurlijke personen met een Leesbeperking kunnen na inschrijving wel gebruikmaken van Digitale Publicaties.

Artikel 3 Inschrijving en Overeenkomst

3.1.    Natuurlijke personen met een Leesbeperking en Instellingen kunnen zich bij BPL als Klant inschrijven door een ingevuld inschrijfformulier aan BPL toe te sturen of door het inschrijfformulier op de Website in te vullen. Het formulier moet naar waarheid worden ingevuld en de als verplicht gemarkeerde onderdelen moeten volledig worden ingevuld . Indien een natuurlijke persoon in strijd met de waarheid verklaart een Leesbeperking te hebben, dan pleegt deze persoon valsheid in geschrifte.

3.2.    Personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of die onder curatele dan wel toezicht van een mentor zijn gesteld, kunnen alleen worden ingeschreven met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3.    Als de Klant een Instelling is wijst de Klant een vast contactpersoon voor BPL binnen de Instelling aan, die gemachtigd is om met medewerkers van BPL afspraken te maken. In het geval een nieuw contactpersoon wordt aangewezen, wordt daarvan onverwijld mededeling gedaan aan BPL.

3.4.    Als de Klant een Instelling is staat de Klant in voor het gebruik van de Publicaties binnen zijn organisatie en door Eindklanten. De Klant zal zich naar beste kunnen inspannen om misbruik van Publicaties door deze personen en binnen zijn Instelling te voorkomen en waar nodig te beëindigen. Onder misbruik wordt ook verstaan gebruik van Publicaties door personen zonder Leesbeperking. De Klant informeert BPL onverwijld ingeval de Klant misbruik vermoedt of constateert.

3.5.    BPL heeft het recht om een aanvraag voor een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren. BPL zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.6.    De Overeenkomst komt tot stand als BPL de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Klant of wanneer met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen (bijvoorbeeld als de Klant toegang heeft tot de Digitale Publicaties), welke datum eerder is.

3.7.    Na inschrijving ontvangt de Klant van BPL inloggegevens om gebruik te kunnen maken van Digitale Publicaties. De Klant dient zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn of haar inloggegevens om eventueel misbruik van zijn of haar inloggegevens binnen of buiten de eigen huiselijke kring of Instelling te voorkomen. De Klant dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan BPL te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Klant verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn of haar inloggegevens.

3.8.    Wijzigingen in contactgegevens of andere persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan BPL worden doorgegeven. Dit geldt ook voor wijzigingen van de Leesbeperking van de Klant en voor kennisgeving van het overlijden.

3.9.    BPL heeft het recht om te controleren of de Klant een Leesbeperking heeft of, als de Klant een Instelling is, de Klant diensten verleent aan of de belangen behartigt van personen met een Leesbeperking. BPL kan de uitkomst van de controle aan de Klant voorleggen. Indien BPL in redelijkheid vaststelt dat de Klant geen Leesbeperking heeft of geen diensten verleent aan of belangen behartigt van personen met een Leesbeperking, dan mag BPL de Overeenkomst beëindigen op grond van artikel 6.5 sub (iv) van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden.

3.10.    Onverminderd enig ander recht van BPL heeft BPL het recht binnen 4 weken na inschrijving de Overeenkomst te beëindigen als de Klant eerder gebruik heeft gemaakt van de Diensten en BPL de Overeenkomst eerder heeft beëindigd op grond van art. 6.5 sub (v), (vi) of (vii).

Artikel 4 Diensten

4.1.    BPL zal zich naar beste kunnen inspannen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst.

4.2.    Klanten kunnen op verschillende wijzen bestellen bij BPL, waaronder via de Website, per e-mail, schriftelijk en per telefoon.

4.3.    Digitale Publicaties worden door BPL (of haar toeleveranciers) geleverd door middel van streaming of beveiligde downloads. Niet alle Digitale Publicaties zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Klant moet zelf bepalen welke van de beschikbare media voor hem of haar passend zijn om de Publicaties te raadplegen. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet nodig om de Digitale Publicaties op te slaan, maar het apparaat van de Klant moet wel met internet verbonden zijn om van streaming gebruik te maken.

4.4.    Andere Publicaties dan Digitale Publicaties worden door BPL per post aan de Klant verstuurd.

4.5.    Indien de door de Klant bestelde Publicatie beschikbaar is op het moment van bestelling door de Klant, dan zal BPL zich inspannen om deze binnen redelijke tijd na bestelling aan de Klant te leveren of beschikbaar te stellen. Is een Publicatie anders dan Maatwerk niet beschikbaar op het moment van bestelling door de Klant, dan zal BPL de Publicatie leveren of beschikbaar stellen binnen redelijke termijn nadat het Brondocument is verschenen.

4.6.    Is een Publicatie niet beschikbaar in de door de Klant gewenste aangepaste leesvorm (zoals braille, reliëfwerk), dan kan de Klant BPL schriftelijk of per e-mail verzoeken om de Publicatie in de gewenste vorm te vervaardigen. Het staat BPL vrij om het verzoek toe of af te wijzen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, bericht BPL de Klant of en zo ja, wanneer de Publicatie in de door de Klant gewenste vorm wordt geleverd.

4.7.    De Klant kan BPL schriftelijk of per e-mail om Maatwerk verzoeken. Het staat BPL vrij om het verzoek toe of af te wijzen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, bericht BPL de Klant of het Maatwerk wordt vervaardigd. Zo ja, dan bericht BPL de Klant binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek wanneer het Maatwerk wordt geleverd.

4.8.    BPL staat niet in voor de inhoud, de integriteit, de kwaliteit, de werking of de rechtmatigheid van de Publicaties, de Brondocumenten of de media waarop of via welke de Publicaties worden geleverd (inclusief downloads en de Website). BPL garandeert niet dat de Publicaties steeds een volledige en juiste weergave vormen van de Brondocumenten. BPL is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt of zou kunnen lijden door (i) het gebruik van de Publicaties of de media waarop deze worden geleverd, (ii) het niet of niet-tijdig leveren of beschikbaar stellen van Publicaties, (iii) het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

4.9.    BPL mag redelijke wijzigingen in de Diensten aanbrengen. Materiële wijzigingen zullen tevoren door BPL aan de Klant bekend worden gemaakt via gangbare communicatiekanalen (zoals de Website en (e)mailings). Indien een dergelijke wijziging wezenlijk nadelige gevolgen heeft voor de Klant, dan zal BPL de Klant daarover zo spoedig mogelijk informeren. BPL zal de bezwaren van de Klant zorgvuldig afwegen tegen de belangen die met de betreffende wijziging(en) zijn gemoeid. Indien de Klant bezwaar blijft houden bij de wijzigingen, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van 30 dagen.

Artikel 5 Voorwaarden voor de Diensten

5.1    Alle Publicaties die door BPL aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van BPL of haar toeleverancier(s).

5.2    De Klant mag de Publicaties alleen in overeenstemming met de Overeenkomst en niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Klant zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van BPL in acht nemen.

5.3    De uitleenvoorwaarden (aantal materialen, leentermijn) staan vermeld op de Website.

5.4    De Klant zal de Publicaties op zorgvuldige wijze gebruiken en retourneren in dezelfde staat als waarin deze zijn verkregen. De Klant moet beschadiging of verlies van Publicaties direct melden en is aansprakelijk voor de schade die BPL daardoor lijdt, waaronder vervanging van de Publicatie.

5.5    De Klant is zelf verantwoordelijk voor het binnen de geldende leentermijn terugbezorgen van de geleende Publicatie. Indien Publicaties per post worden geretourneerd, dienen deze in dezelfde enveloppe te worden verzonden.

5.6    Als een Publicatie niet binnen de geldende leentermijn wordt ingeleverd of verlengd, dan ontvangt de Klant een herinnering per e-mail. Retourneert de Klant de Publicatie niet binnen twee weken na verzending van de herinnering, dan ontvangt de Klant een aanmaning om de Publicatie alsnog binnen twee weken in te leveren. Levert de Klant de Publicatie niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn in, dan heeft BPL, onverminderd enig ander recht op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden het recht om de Diensten op te schorten totdat de Publicaties zijn ingeleverd.

5.7    Levert de Klant de Publicatie niet in binnen vier weken na dagtekening van de in artikel 5.6 bedoelde aanmaning, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant een boete verschuldigd voor iedere dag dat de Publicatie niet wordt ingeleverd. Daarnaast mag BPL, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst (verder) opschorten of per direct overeenkomstig artikel 6.5. sub (v) van deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die BPL daardoor lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de vervangingswaarde van de Publicatie.

Artikel 6 Duur en beëindiging Overeenkomst

6.1    De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Onverminderd art. 6.2 en 6.3 van deze Gebruiksvoorwaarden en enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, kan de Overeenkomst door partijen alleen tegen het einde van het jaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegperiode van een maand. Na afloop van ieder jaar wordt de Overeenkomst voortgezet voor de duur van één jaar en kan de Overeenkomst door beide partijen op ieder moment met inachtneming van een opzegperiode van een maand worden opgezegd.

6.2    De Klant dient schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij BPL.

6.3    Indien de Klant niet langer een Leesbeperking heeft, is deze verplicht om de Overeenkomst per direct op te zeggen.

6.4    De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Klant overlijdt.

6.5    Onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, heeft BPL het recht om deze Overeenkomst kosteloos per direct te beëindigen als (i) de Klant een natuurlijke persoon is en niet reageert op een herinneringsmail van BPL, nadat de Klant twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten; (ii) de Klant een Instelling is, nadat de Instelling een jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten; (iii) de Klant aan BPL aangeeft dat hij, of de Eindklant, niet langer een Leesbeperking heeft/ hebben of de Klant zijn of haar verklaring dat hij een Leesbeperking heeft intrekt; (iv) BPL na controle in redelijkheid vaststelt dat de Klant, of de Eindklant, niet langer een Leesbeperking heeft/ hebben; (v) de Klant Publicaties niet inlevert binnen de in de aanmaning gestelde termijn zoals bedoeld in artikel 5.6 van deze Gebruiksvoorwaarden; (vi) de Klant verschuldigde Contributie niet betaalt binnen de in de aanmaning gestelde termijn zoals bedoeld in artikel 7.7 van deze Gebruiksvoorwaarden; (vii) de Klant in strijd handelt met artikel 8.3 of 8.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6.6    Beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze Gebruiksvoorwaarden ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder de verplichting tot het retourneren van geleende Publicaties en het betalen van verschuldigde Contributie.

Artikel 7 Contributie en betalingen

7.1    De Klant is voor de Diensten jaarlijks vooraf Contributie verschuldigd overeenkomstig de prijzen zoals vermeld op de Website op het moment van inschrijving door de Klant.

7.2    De prijzen op de Website zijn inclusief btw.

7.3    De Klant die een natuurlijke persoon is kan gedurende de eerste 14 dagen van de Overeenkomst de Overeenkomst kosteloos herroepen.

7.4    BPL behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Diensten ieder moment te wijzigen. BPL zal de Klant daarover via de Website 30 dagen tevoren informeren. Een prijswijziging wordt van kracht bij de eerstvolgende verlenging van de Overeenkomst na de datum van de prijswijziging. Een Klant mag de Overeenkomst kosteloos opzeggen totdat de prijswijziging in werking treedt.

7.5    De Klant dient een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen overeenkomstig de op de Website geboden betaalwijzen. Als de Klant kiest voor betaling via automatische incasso, dan is de Klant verplicht om BPL (of een van haar toeleveranciers) te machtigen voor deze incasso's.

7.6    Facturering vindt voor het eerst plaats twee weken nadat BPL de inschrijving van de Klant heeft ontvangen. Daarna vindt facturering plaats een maand voor jaarlijkse verlenging van de Overeenkomst.

7.7    De Klant ontvangt een aanmaning in aangepaste leesvorm, schriftelijk of per e-mail, (i) bij betaling via automatische incasso: als de te incasseren Contributie niet binnen 5 dagen na automatische incasso is afgeschreven; of (ii) bij andere vormen van betaling: bij overschrijding van de betalingstermijn. Indien BPL binnen 35 dagen na de aanmaning geen betaling heeft ontvangen is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag. Daarnaast mag BPL, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst opschorten of per direct beëindigen overeenkomstig artikel 6.6 sub (vi) van deze Gebruiksvoorwaarden en overgaan tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van de Klant.

Als de Klant Contributie heeft betaald voor een periode nadat de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. sub (i) of (ii) of 7.4 van deze Gebruiksvoorwaarden door één van beide partijen of van rechtswege is beëindigd, dan wordt het bedrag voor die periode aan de Klant gerestitueerd. De Klant heeft geen recht op restitutie als BPL de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 6.5. sub (iv) - (vii) van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.8    Om de Diensten verder te kunnen verbeteren en een beter aanbod aan Publicaties te bieden dan met de jaarlijkse contributie en subsidie mogelijk is, wordt de Klant jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd. De Klant geeft BPL toestemming om hem of haar twee maal per jaar een acceptgiro of andere betalingsvariant toe te zenden.

7.9    Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van Digitale Publicaties geven de Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde Contributie aan BPL op te schorten en de Klant heeft geen recht op restitutie van door hem of haar betaalde Contributie indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot of beschikbaarheid van Digitale Publicaties.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en technische maatregelen

8.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op de Publicaties en de Brondocumenten met uitzondering van de Brondocumenten voor Maatwerk berusten bij BPL en/ of haar licentiegever(s) en/ of haar toeleverancier(s). De Klant krijgt slechts een tijdelijk (voor de duur van de Overeenkomst), niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en als (i) de Klant een natuurlijke persoon is, een persoonlijk; (ii) de Klant een Instelling is, de Eindklant een persoonlijk gebruiksrecht op de Publicaties. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen de Publicaties alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

8.2    Alle intellectuele eigendomsrechten op de Brondocumenten voor Maatwerk berusten indien (i) de Klant een natuurlijke persoon is, bij de Klant of zijn of haar licentiegever(s); (ii) de Klant een Instelling is, bij de Instelling, de Eindklant of hun licentiegever(s). BPL mag de Brondocumenten gebruiken om Maatwerk voor de Klant te vervaardigen en de Klant staat ervoor in dat het BPL is toegestaan om het Maatwerk te vervaardigen op basis van de Brondocumenten en vrijwaart BPL voor eventuele aanspraken van derden.

8.3    De Klant mag de Publicaties niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 8.1 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

8.4    BPL, haar licentiegever(s) of haar toeleverancier(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd aan een Digitale Publicatie of kunnen (tijdelijke) beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Publicaties kunnen worden geraadpleegd. De Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

8.5    Indien de Klant in strijd handelt met artikel 8.3 of 8.4 van deze Gebruiksvoorwaarden, mag BPL, onverminderd enig ander recht van BPL op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot Digitale Publicaties onmiddellijk blokkeren, geblokkeerd houden en de Overeenkomst met de Klant per direct beëindigen overeenkomstig artikel 6.5 sub (vii) van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van BPL om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Klant te verhalen.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1    BPL zet zich naar vermogen in voor een kwalitatief goede, tijdige en passende dienstverlening en zal zich evenzeer inzetten voor het oplossen van een door een Klant gemelde klacht.

9.2    Klachten ter verbetering van de Diensten kunnen telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gericht aan BPL.

9.3    In de klachtenregeling van BPL is de procedure rond meldingen en klachten opgenomen. Deze regeling is als bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden gevoegd.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

10.1    In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt BPL persoonsgegevens van Klanten die natuurlijke personen zijn. BPL heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar Privacy policy Bibliotheekservice Passend Lezen.

Artikel 11 Overmacht

11.1    Indien BPL door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2    Onder overmacht wordt mede verstaan stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de BPL systemen, tekortkomingen van door BPL ingeschakelde derden of toeleveranciers, vertragingen in postbezorging, stakingen en bedrijfssluitingen.

11.3    In geval van overmacht vervalt de verplichting van BPL tot nakoming van de Overeenkomst en BPL is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.4    Indien de overmachttoestand langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben BPL en de Klant beiden het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden per direct, mits de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.2    Indien de Klant niet of niet volledig gebruik heeft kunnen maken van de Diensten als een gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BPL, dan zal BPL de Klant indien redelijkerwijs mogelijk in de gelegenheid stellen de Publicatie (nogmaals) te laten gebruiken, zonder dat daarvoor opnieuw Contributie is verschuldigd.

12.3    BPL en haar toeleveranciers zijn beperkt aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de verschuldigde Contributie.

12.4    De aansprakelijkheid van BPL voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van BPL verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.5    De in artikelen 12.3 en 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BPL.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1    Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 14 Contact

14.1    BPL is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294673 en kantoorhoudend op de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL te Den Haag. Voor vragen over de Materialen, de Diensten, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met BPL via klanten@passendlezen.nl.

Versie 2 vastgesteld door de directeur-bestuurder op 21 januari 2016

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen zullen van tijd tot tijd worden aangevuld en waar nodig aangepast.

Op deze website is steeds de nieuwste versie beschikbaar. Op verzoek van een klant wordt een exemplaar van de Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen in de gewenste passende leesvorm verstrekt.

Bijlage 1 bij de Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen

Artikel 1

a. De definities uit artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen zijn ook op dit reglement van toepassing.

Artikel 2

a. Scholen en instellingen (zoals revalidatiecentra en centra voor ouderenzorg) kunnen zich inschrijven voor dienstverlening Passend Lezen tegen betaling van de contributie. Hiervoor geldt dat alleen voor de hoofdvestiging (als correspondentieadres) betaald dient te worden; nevenvestigingen, filialen en andere vestigingen, die onder één stichting vallen, kunnen dan gratis van Passend Lezen gebruik maken. De openbare bibliotheken betalen geen contributie.

b. De scholen, instellingen en bibliotheken die inschrijving vragen, verklaren daarbij zich te zullen houden aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

c. De scholen en instellingen wijzen een vaste contactpersoon Passend Lezen binnen de school of instelling aan, die gemachtigd is om met medewerkers Klantencontact afspraken te maken. In het geval een nieuw contactpersoon wordt aangewezen, wordt daarvan onverwijld mededeling gedaan aan Klantencontact.

Artikel 2.1

a. Scholen en instellingen kunnen hun leerlingen en/of bewoners die aangewezen zijn op Passend Lezen, aanmelden als klanten van de dienstverlening. Deze personen worden op basis van door de school of het centrum afgegeven verklaringen afzonderlijk als klanten ingeschreven, met persoonlijke NAW gegevens.

b. Inschrijving is persoonlijk en geldt voor onbepaalde duur. Wijzigingen in adres- of persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan Klantencontact worden doorgegeven door de klant of de instelling.

Artikel 2.2

a. Scholen en instellingen kunnen zich als instelling laten inschrijven, als zij aannemelijk maken dat zulks bij hun leerlingen c.q. bewoners/cliënten beter past. De school of instelling verklaart dat de desbetreffende leerlingen aangewezen zijn op Passend Lezen.

Artikel 3

a. Inschrijving eindigt, na het eerste jaar van inschrijving, op verzoek van de school of instelling met in acht neming van een maand opzegtermijn.

c. Beëindiging van de inschrijving heft de verplichting tot terugzenden van geleende materialen en het betalen van reeds afgesloten abonnementen niet op. Tot aan deze verplichtingen is voldaan, blijven de desbetreffende bepalingen van dit reglement van toepassing.

d. Artikel 3.3 en 3.4 van de Gebruiksvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Openbare Bibliotheken

Artikel 4

a. Openbare bibliotheken kunnen zich inschrijven voor de dienstverlening Passend Lezen.

b. Door inschrijving neemt de bibliotheek de volgende verplichtingen op zich:

 • De bibliotheek zorgt met gebruikmaking van landelijk verstrekte middelen voor zichtbaarheid/vindbaarheid van de dienstverlening Passend Lezen in de bibliotheek en op haar website.
 • De bibliotheek zorgt voor de aanwezigheid van grootletterboeken en een op de collectie Passend Lezen passende gedrukte collectie voor dyslectische klanten, zodat het lokaal en landelijk aanbod elkaar kunnen versterken.
 • In de bibliotheek is een vast aanspreekpunt voor Passend Lezen aangesteld.

Artikel 5

a. Klantencontact stelt de ingeschreven bibliotheek een collectie Daisy cd-roms ter beschikking.

b. Over aard en aantal van de materialen maken bibliotheek en Klantencontact afspraken op maat. De bibliotheken kunnen hun collectie Daisy cd-roms zelf samenstellen of Klantencontact vragen dat voor hen te doen, tot een maximum van 50.

d. Materialen worden op de binnen de dienstverlening gebruikelijke wijze en vorm aan de bibliotheek geleverd. De materialen worden niet in de uitleencollectie opgenomen, maar kunnen aan personen met een leesbeperking, die lid zijn van de openbare bibliotheek, uitgeleend worden.

Artikel 6

a. Een lid, als bedoelt in artikel 3.1 van de Gebruiksvoorwaarden, van de bibliotheek kan via de online catalogus van de openbare bibliotheek kennis maken met de online dienstverlening Passend Lezen. Hij kan in dat kader boeken via streaming op zijn computer ontvangen Bij levering krijgt betrokkene bericht op welke wijze en onder welke voorwaarden hij zich van het verder gebruik van de dienstverlening kan verzekeren.

b. De ingeschreven bibliotheek kan het gebruik van de online diensten in de bibliotheek of thuis bij een lid demonstreren. Door het lid op te geven voor inschrijving kan de klant ook zelf toegang krijgen tot deze diensten.

Artikel 7

a. In het geval een openbare bibliotheek besluit materialen voor Passend Lezen zelf aan te kopen en uit te lenen, kan inschrijving voor de dienstverlening Passend Lezen in de ledenadministratie van de bibliotheek plaats vinden op overeenkomstige wijze als in artikel 3.4 van de Gebruiksvoorwaarden. Dat geldt ook voor het gebruik van de online dienstverlening.

b. Het gebruikte uitleensysteem van de openbare bibliotheek dient onderscheid te maken tussen niet en wel gerechtigde gebruikers.

c. Aangezien de bibliotheek onder a het aanbod van Passend Lezen integreert in haar eigen dienstverlening en daarvoor diensten van Klantencontact aanwendt, geeft de bibliotheek Klantencontact binnen de grenzen van de wet toegang tot de informatie (klantgegevens) die nodig is om de klant effectief te kunnen bedienen.

d. In het geval het lidmaatschap van een klant, met leesbeperking, van de openbare bibliotheek eindigt, wordt betrokken klant geattendeerd op de mogelijkheid met gebruik making van artikel 3.1 van de Gebruiksvoorwaarden als klant van Passend Lezen te worden ingeschreven.

Artikel 8

a. De ingeschreven openbare bibliotheek gaat zorgvuldig om met de materialen voor Passend Lezen die zij fysiek of digitaal ter kennismaking aan haar klanten aanbiedt aangezien het gebruik door de rechthebbenden uitsluitend is toegelaten voor personen, die geheel of gedeeltelijk aangewezen zijn op het gebruik van deze materialen.

b. Een bibliotheek die kennis krijgt van misbruik van materialen van Passend Lezen, doet al het mogelijke dit misbruik te beëindigen. De bibliotheek stelt Klantencontact onverwijld van op de hoogte van geconstateerd misbruik.