Leesbeperking

<>Leesbeperking

Leesbeperking

Passend Lezen is een bibliotheek en voert het programma Aangepast Lezen* van de Koninklijke Bibliotheek uit. Binnen het programma wordt lectuur beschikbaar gemaakt in aangepaste leesvorm exclusief voor mensen met een leesbeperking, waarbij de klant met een visuele beperking centraal staat. Een beschrijving van de doelgroep is opgenomen in de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening** die op 11 oktober 2018 van kracht is geworden. 

1.    Persoon met een leesbeperking is een persoon

  • die blind is; 
  • met een visuele beperking die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke beperking en waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke beperking gedrukte werken te lezen; 
  • met een waarnemings- of andere leesbeperking waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke beperking gedrukte werken te lezen; of 
  • die anderszins, ten gevolge van een fysieke beperking, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of zijn ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen noodzakelijk wordt geacht; 

2.    Persoon met een visuele beperking*** is een persoon die blind of slechtziend is.

Op basis van deze verklaring onderscheidt Passend Lezen globaal vijf categorieën van mensen met een (onomkeerbare of niet reparabele) leesbeperking:

  • Blinden
  • Slechtzienden
  • Dyslectici
  • Mensen met een cognitieve beperking, zoals: afasie, een verstandelijke beperking of andere beperkingen van cognitieve aard
  • Mensen met een motorische beperking, zoals: reuma, fibromyalgie, dystonie, Multiple Sclerose, Parkinson of andere motorische beperkingen

Een beschrijving van de doelgroep is opgenomen in de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening** die op 11 oktober 2018 van kracht is geworden en het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, geratificeerd in oktober 2018.

* Lees de informatie op de website van de Koninklijke Bibliotheek
** Lees artikel 1 De auteurswet wordt als volgt gewijzigd: artikel 15m onder a 1 tot en met 4 van de Auteurswet
*** Lees de informatie bij www.bartimeus.nl