Lezen voor je lijst

<>Lezen voor je lijst

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 1

Titel Auteur Bestellen

Brekber

Hilda Talsma

Bestel nu!

De keet fan Annawâld

Freddy Scheltema

Bestel nu!

De twadde hûd

Hilde Talsma

Bestel nu!

Femke faalt

Ate Grypstra

Bestel nu!

Foarstelling

Caja Cazemier

Bestel nu!

It beest fan de Westereen

Ate Grypstra

Bestel nu!

Koartsluting

Hanneke de Jong

Bestel nu!

Salsafamke

Hanneke de Jong

Bestel nu!

Sterke skouders

Hanneke de Jong

Bestel nu!

Wês net bang

Hanneke de Jong

Bestel nu!

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 2

Titel Auteur Bestellen

Bak

Siestse de Vries

Bestel nu!

Cap Sud

R.R.R. van der Leest

Bestel nu!

De gouden swipe

Abe Brouwer

Bestel nu!

De lêste trúk

Ferdinand de Jong

Bestel nu!

De Nova Scotia staazje

Ferdinand de Jong

Bestel nu!

Feroaring fan lucht

Rink van der Velde

Bestel nu!

Krús fan de Hollanner

Ate Grypstra

Bestel nu!

Losse hannen

Saakje Huisman

Bestel nu!

Oar plak oare tiid

Jetske Bilker

Bestel nu!

Skamte

Auck Peanstra

Bestel nu!

Swarte ingels

Willem Schoorstra

Bestel nu!

Tin iis

Tinu Mulder

Bestel nu!

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 3

Titel Auteur Bestellen

De boumaster fan de Aldehou

D.A. Tamminga

Bestel nu!

De dei dat Farah Bezaz ferdwûn

Aggie van der Meer

Bestel nu!

De froulju fan de fetweider

D.H. Kiestra

Bestel nu!

De fûke

Rink van der Velde

Bestel nu!

De hearen fan Fryslân

Arjen Terpstra

Bestel nu!

De Jacht

Durk van der Ploeg

Bestel nu!

De nacht fan Mare

Willem Schoorstra

Bestel nu!

De smearlappen

Anne Wadman

Bestel nu!

De treastfûgel

Hylke Speerstra

Bestel nu!

De wylde boerinne en oare ferhalen

T.E. Holtrop

Bestel nu!

Griene simmer

Bart Kingma

Bestel nu!  

Ik, Anna

Lida Dykstra

Bestel nu!

In aap klimt út 'e beam

Koos Tiemersma

Bestel nu!

In Jikse-libben

Janneke Spoelstra

Bestel nu!

It Eagleton Segel

Arjen Terpstra

Bestel nu!

It wurk fan 'e duvel

Durk van der Ploeg

Bestel nu!

Nei de klap

Tr. Riemersma

Bestel nu!

Oxzana

Marga Claus

Bestel nu!

Paradys oan de baai

Douwe Kootstra

Bestel nu!

Wat it is om bang te wêzen

Sipke de Schiffart

Bestel nu!
 

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 4

Titel Auteur Bestellen

Agnes

Peter Stamm

Bestel nu!

Am Beispiel meines Bruders

Uwe Timm

Bestel nu!

Der Hals der Giraffe

Judith Schalansky

Bestel nu!

Der Kameramörder

Thomas Glavinic

Bestel nu!

Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde

Friedirch Christian Delius

Bestel nu!

Der Verlorene

Hans-Ulrich Treichel

Bestel nu!

Der Vorleser

Bernhard Schlink

Bestel nu!

Die Birnen von Ribbeck

Friedrich Christian Delius

Bestel nu!

Die Entdeckung der Currywurst

Uwe Timm

Bestel nu!

Draußen vor der Tür

Wolfgang Borchert

Bestel nu!

Fast ein bißchen Frühling

Alex Capus

Bestel nu!

Im Westen nichts Neues

Erich Maria Remarque

Bestel nu!

Meeresstille

Nicol Ljubic

Bestel nu!

Schachnovelle

Stefan Zweig

Bestel nu!

Schweigeminute

Siegfriend Lenz

Bestel nu!

Zweier ohne

Dirk Kurbjuweit

Bestel nu!
 

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 5

Titel Auteur Bestellen

De Wuttelhaven del

Steven H.P. de Jong

Bestel nu!

Littenser Merke

Ale S. Zandbergen

Bestel nu!

Lezen voor je lijst - Fries - niveau 6

Titel Auteur Bestellen

As gong dêr in oar

Leo Popma

Bestel nu!

De Reade Bwarre

Tr. Riemersma

Bestel nu!